Proponowany porządek obrad przewiduje 15 punktów, w tym głosowania nad 11 uchwałami. Jedną z najważniejszych będzie przyjęcie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin.

Studium to jeden z najważniejszych dokumentów określających planowany rozwój gminy. Celem  nowej edycji tego dokumentu jest zaktualizowanie obowiązujących zasad w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, stanowiących podstawę sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi, a także potrzebami, jakie zarysowały się od 2010 roku, to jest od czasu uchwalenia studium w wersji dotychczas obowiązującej z jednostkowymi zmianami.

Radni pochylą się też nad tematem przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, zamiarem likwidacji Punktu Przedszkolnego nr 1 w Krzeczynie Wielkim  oraz aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin. Zaktualizowany zostanie też Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Nadane zostaną nowe nazwy ulic oraz przyjęty będzie plan pracy komisji Rady Gminy na rok 2021.