Nabór wniosków w ramach Lokalnego Konkursu GrantowegoNabór wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie”!

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie 2022”

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Ścieżka realizowana jest w oparciu o doświadczenia i zasoby wypracowane wspólnie z Fundacją WWF Polska.

Priorytetowo będą traktowane działania zmierzające do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizujące społeczności lokalne i wykorzystujące ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. W ramach działań powinien być promowany aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska m.in. poprzez edukację, dzięki czemu będzie możliwe budowanie zainteresowania tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Podstawą merytoryczną projektów są materiały opracowane przez Fundację WWF Polska, w tym nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=K2vbJ7vOFoE oraz materiały edukacyjne udostępnione na stronie www.wwf.pl/edukacja-wwf .

Projekt można zaplanować w dwóch modelach A lub B.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:
od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM:
Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:
dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 3.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY:
15.000,00 zł

WNIOSKODAWCY:
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW:
projekty będą mogły trwać minimalnie 2 m-ce będą mogły być realizowane od 1 września do 31 grudnia 2022 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW:
przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają do 31 sierpnia br.

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:
Dla zainteresowanych złożeniem wniosku w ścieżce tematycznej odbędzie się webinarium szkoleniowo-informacyjne. Spotkanie jest bezpłatne, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja.

Na spotkaniach zostaną omówione założenia i cele ścieżki tematycznej, charakter inicjatyw możliwych do zrealizowania oraz aspekty formalne i techniczne naboru dotyczącego ścieżki tematycznej.

Nabór wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego - plakat informacyjny

Koordynator Programu Działaj Lokalnie:


Marta Kucfir
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Ośrodek Dzialaj Lokalnie
Fundacja „Wrzosowa Kraina”
59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel. 500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl

DO POBRANIA: