Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dysponuje środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 825.000 zł. W zależności od liczby zatrudnionych można pozyskać od 20 do 50 tysięcy złotych. 1 lutego rozpoczyna się nabór wniosków o finansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, który zakończy się 12 lutego tego roku .

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP w Lubinie przeznaczy na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców zgodnych tylko z ustalonymi ośmioma priorytetami:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki i innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 3 pkt 9 Zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie „w dniu naboru wniosków dyrektor urzędu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków”. W związku powyższym:

 • wnioski pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS będą rozpatrywane
  w pierwszej kolejności,
 • szkolenia realizowane za granicą nie będą finansowane,
 • nie będą finansowane szkolenia miękkie.

Zgodnie z § 3 pkt 5 zasad „określa się limity dofinansowania możliwe do wykorzystania w danym roku kalendarzowym dla poszczególnych pracodawców ze względu na wielkość prowadzonej działalności, tj.:

 • dla firm mikro (do 9 pracowników) – 20 tys. zł,
 • dla firm małych (do 49 pracowników) – 25 tys. zł,
 • dla firm średnich (od 50 do 250 pracowników) – 35 tys. zł,
 • dla firm dużych (powyżej 250 pracowników) – 50 tys. zł.”.

oraz z § 5 pkt 7 „finansowane kształcenie ustawiczne rozpocznie się w ciągu 90 dni od dnia rozpatrzenia wniosku, jednak nie później niż w danym roku kalendarzowym”.
Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem z KFS powinni złożyć wniosek w terminie naboru wniosków tj. 01.02.2021 r. – 12.02.2021 r. osobiście w sekretariacie urzędu pok. 10 w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą.

Wszystkie szczegóły oraz wymagane formularze dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.