Z inicjatywy wójta Tadeusza Kielana radni podjęli na ostatniej sesji decyzję w sprawie obniżenia ceny usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  Po wejściu w życie nowej uchwały koszty realizacji usług pozostaną na dotychczasowym poziomie, natomiast zmniejszy się odpłatność ponoszona przez podopiecznych.

Komu przysługują usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,  reguluje ustawa  o pomocy społecznej. Rada Gminy ma jednak kompetencje, które pozwalają jej regulować  szczegółowe warunki przyznawania tych usług oraz wysokość odpłatności i poziom ulg oraz zwolnień z opłat.

Dotychczas obowiązuje uchwała Rady Gminy Lubin z 2017 roku, w której koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze ustalono na poziomie 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które aktualnie wynosi 2 800 zł. Stawka godzinowa  wynosi więc 28 zł i okazało się, że często przekracza możliwości finansowe ewentualnych świadczeniobiorców.

Logo GOPSTo  osoby samotne, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy oraz osoby  w rodzinach, które wymagają pomocy ale rodzina nie może jej zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,  zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze  to usługi, które są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W GOPS  zaobserwowano tendencję do rezygnacji z tej formy pomocy z powodu wysokich kosztów. Dlatego zdecydowano  o zmianie odpłatności, co powinno być korzystniejsze dla większej liczby osób potrzebujących wsparcia.

19 października Rada Gminy Lubin przyjęła uchwałę, zgodnie z którą koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalony został w wysokości 2% najniższej emerytury, czyli na dzień wejścia w życie uchwały stawka za godzinę usług wynosić będzie 25 zł. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych będzie wynosił 29 zł, czyli 2,3% najniższej emerytury.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od: dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, ilości godzin świadczonych usług oraz  wysokości stawki godzinowej.

Usługi opiekuńcze są przyznawane nieodpłatnie osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 130% kryterium dochodowego, czyli kwot netto:
– w przypadku osoby samotnej, osoby samotnie gospodarującej – 911,30 zł (od stycznia 2022 r. będzie to kwota 1.008,80 zł)
– w przypadku osoby gospodarującej z rodziną – 686,40 zł na osobę w rodzinie (od stycznia 2022 r. – 780,00 zł na osobę w rodzinie)

W tym roku z pomocy w formie usług opiekuńczych  korzysta w gminie 21 osób, w tym jedna nieodpłatnie.  Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu i kształtuje się od 15% do 70% stawki godzinowej, aktualnie wynoszącej 28 zł. Średnia odpłatność wynosi więc ok. 6,5 tysiąca zł miesięcznie. Kiedy wejdzie życie nowa stawka godzinowa wynosząca 25zł,  koszt zmniejszy się do ok. 5 300 zł.

Wszystkich zainteresowanych pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym także rodziny zmagające się z problemami związanymi z opieką nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I 3.