Na zdalnej sesji obradowali po raz 27. radni Gminy Lubin. Ze względu na konieczność bardzo licznych głosowań przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość obrady przerwano po czterech godzinach i wznowiono kolejnego dnia, także w sposób zdalny.  

Zdalne głosowania wymagają od prowadzącego obrady każdorazowo imiennego wyczytania nazwiska radnego i odnotowania sposobu głosowania. W trakcie ostatniej sesji takich głosowań przeprowadzono ponad sto, stąd konieczność przerwy w obradach.

Radni przyjęli Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Jest powiązany ze zmianami prawa związanymi z reformą oświaty i koniecznością dostosowania obowiązujących w Gminie Lubin zasad przyznawania stypendiów do obecnych regulacji prawnych.

Zagłosowano także pozytywnie w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego nr 1 w Krzeczynie Wielkim. To w zasadzie tylko formalność, bowiem od kilku lat w tym punkcie nie udało się dokonać naboru pozwalającego na uruchomienie oddziału. W Krzeczynie Wielkim funkcjonuje za to Punkt Przedszkolny nr 2 do którego uczęszcza 12 dzieci i nie stanowi to pełnego obłożenia.

Zagłosowano także za przyjęciami kolejnych nazw ulic. W Raszówce będzie teraz ulica Bukowa, w Miroszowicach: Wiązowa, Werbenowa, Łąkowa, Polna i Pałacowa. W Siedlcach będzie ulica Kwiatowa.

Radni dokonali także zmian we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto też aktualizacje założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin oraz uchwałę w sprawie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubin.

Przyjęto również plan pracy komisji Rady Gminy na rok 2021 oraz uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin. O studium napiszemy więcej w kolejnym materiale.