Rada Gminy Lubin ustaliła nowe stawki podatku od nieruchomości. Zgodnie z przepisami nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, tym razem ten wzrost wyniósł 3,9.

Warto przypomnieć, ze zgodnie z uchwałą ze stycznia 2015 roku na terenie Gminy Lubin z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne, budynki pozostałe oraz budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Kwota ulgi udzielonej na 31 grudnia 2019 wyniosła ponad 1 mln 620 tysięcy złotych, a na 30 września bieżącego roku ponad 1 milion 23 tysiące złotych.

Poniżej tabela ze stawkami na rok 2021 uchwalonymi przez Radę Gminy Lubin.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

Przedmiot opodatkowania Gmina Lubin – 2021r.
GRUNTY *
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

0,99 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  

4,99 zł od 1 ha powierzchni

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

0,47 zł od 1 m2 powierzchni

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. Poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

3,28 zł od 1 m2 powierzchni

BUDYNKU LUB ICH CZĘŚCI *
mieszkalne 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

BUDOWLE 2%