Ma być szybciej i prościej przyłączyć się do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Taki jest cel zmian w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków. Nową formę dokumentu przyjęli na ostatniej sesji Radni gminy Lubin.

– Nowy regulamin dostosowuje zapisy do wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo budowlane oraz Ustawie o z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany obejmują tryb budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej, w szczególności wydawanie warunków przyłączenia i uzgodnienia dokumentacji projektowej – tłumaczy Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

W obecnej literze prawa do wniosku o wydanie warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przedkłada plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Upoważnieniem do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci lub innego podmiotu działającego z jego upoważnienia lub na jego zlecenie jest sporządzenie i zaopiniowanie w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym planu  sytuacyjnego  uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.