Gmina Lubin otrzymała pieniądze ze środków  unijnych  w wysokości 658 500 zł  w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR”.   264 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  zamieszkujących na terenie gminy Lubin i mających przodków zatrudnionych w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych otrzyma nowy sprzęt komputerowy.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przystępuje teraz do zawierania umów z 1604 gminami, które zostały objęte wsparciem. W efekcie tych umów przyznane granty zostaną sfinalizowane w formie przekazanych pieniędzy.  Zakupu sprzętu komputerowego dla swoich mieszkańców dokonają już bezpośrednio samorządy.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, ,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.