Zarządzenie Nr 293/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 10.07.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji.

§ 1

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 2329) zarządzam co następuje:

 1. Zarządzam konsultacje społeczne w sprawie obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji.
 2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 odbędą się z inicjatywy Wójta Gminy Lubin.

 § 2

 1. Konsultacje odbędą się w terminie od 27 lipca do 31 sierpnia 2015 r., będą miały zasięg gminny i przeprowadzone zostaną w trybie zapytania ankietowego w formie papierowej.
 2. Do ustalenia wyników konsultacji pod uwagę brane będą ankiety podpisane przez mieszkańców Gminy Lubin, które wpłyną do Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin w terminie 27 lipca – 31 sierpnia 2015 roku.
 3. Wzór zapytania ankietowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Informacja o konsultacjach zamieszczona będzie:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,- na stronie internetowej gminy,
  • w „Wiadomościach Gminnych”.
 5. Druk ankiety dostępny będzie w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, 59-300 Lubin w pokoju nr 10 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 § 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DO POBRANIA: