Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie przypomina, że zgodnie z art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej płodów rolnych pochodzenia roślinnego, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – podając zakres i wielkość produkcji oraz rodzaj produktów pochodzenia roślinnego.

Produkcja pierwotna (lub podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego.

Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty:

  • pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,
  • pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa,
  • zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego.

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

Ponadto każdy podmiot wpisany już do rejestru jest zobowiązany do poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o każdym przypadku zmiany działalności, np. rodzaju  i wielkości uprawy, rodzaju działalności, właściciela gospodarstwa, celem dokonania zmian w rejestrze.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie, ul. 1 Maja 15, 59-300 Lubin; za pośrednictwem poczty lub przy pomocy platformy elektronicznej ePUAP.

Jednocześnie PPIS informuje, że każdy podmiot prowadzący takie formy działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów objętych nadzorem PIP podlega karze pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji przez właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w wysokości do 5000 zł, jednak nie mniej niż 1000 zł.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.

Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 106, poz. 730).

Wniosek o wpis do rejestru zakładów (DOC 43,8 KB)