Informacja dotycząca obowiązku złożenia oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej za i kwartał 2021 r.

Przypominamy o obowiązku złożenia do końca lipca 2021 r. oświadczeń za II kwartał 2021 r. w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obejmuje zatem jedynie nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria, tj. nieruchomości:

  • o powierzchni powyżej 3500m2;
  • których więcej niż 70% powierzchni zostało wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej;
  • znajdujących się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód, urzędy morskie oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału (wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne)

Oświadczenia należy przesyłać wybierając jedną z trzech możliwości:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin),
  • złożyć osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu (pokój nr 3),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. ePUAP).

Kto jest zobowiązany do uiszczania opłat, złożenia oświadczenia

W myśl art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia powyższej opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 76/84-03-127.

Załącznik: Oświadczenie (wzór)

Oświadczenie (PDF 237 KB)

Oświadczenie_gmina_retencja (DOC 12 KB)