Wójt gminy Lubin informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym wójt gminy Lubin zwraca się z prośbą, aby każdy właściciel/użytkownik nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków mieszkający na terenie gminy Lubin, który do tej pory nie dokonał zgłoszenia lub zmianie uległy dane w poprzednim zgłoszeniu powinien wypełnić druk – „Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wypełnione zgłoszenie proszę niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy w Lubinie:

  • do kancelarii Urzędu w godzinach pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin.

W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych umieszczony jest na:  stronie internetowej – w zakładce – dla mieszkańców/odpady.

Uwaga!

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Zgłoszenie do ewidencji