Obwieszczenia SKO/OS-414/57/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku zawiadamiającego strony postępowania o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Wójta Gminy Lubin nakładającego na PGKGL Sp. z o.o. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora” działka nr 449/20 obręb Obora.