O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LUBIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY LUBIN