W przyszłym tygodniu rozpocznie się odbiór techniczny nowopowstałej drogi gminnej łączącej Chróstnik z Osiekiem. Wykonawca dokonał już w starostwie zgłoszenia, którym wprowadzona  zostanie docelowa organizacja ruchu  na tej drodze. Do czasu wypełnienia wszystkich formalności jest to nadal plac budowy, na którym obowiązuje zakaz wjazdu.

To nowa droga gminna nr 103047D, obowiązujący tam zakaz wjazdu nie dotyczy tylko pojazdów związanych z nowopowstającym budownictwem jednorodzinnym.

Ten odcinek będzie bardzo dobrym dojazdem dla mieszkańców Osieka do przystanku kolejowego w Chróstniku, pozwoli bowiem ominąć miasto.

Nowa trasa ma długość ok. 2,1 km i szerokości jezdni 5,5 m z nawierzchnią bitumiczną. Powstały także utwardzone pobocza z kruszywa kamiennego oraz zbudowano kanał technologiczny na infrastrukturę podziemną, czyli m.in. kable elektroenergetyczne.

Wartość inwestycji wynosi ponad  2 miliony 720 tysięcy złotych. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych tj. kwotę: 1 741 404,74 zł.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się odbiór techniczny drogi. Wykonawca złożył już w Starostwie Powiatowym w Lubinie zgłoszenie w sprawie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.