zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/287/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2021 r.

Ogłoszenie Gola