Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2022 /proj. nr 439/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  3. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 440/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Norbert Grabowski