Urząd pracy logoPowiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że ma do dyspozycji 700 tysięcy złotych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. W przyszłym tygodniu można będzie już składać wnioski o te środki, muszą być jednak one zgodnie z siedmioma priorytetami ustalonymi przez PUP. 

Ogłoszony właśnie nabór wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  organizowany jest w dniach 21.02.2022 r. – 04.03.2022 r. Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP w Lubinie przeznaczy na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców zgodnych tylko z poniższymi priorytetami:

 PRIORYTET 1

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.

Warunkiem korzystania ze środków jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku ze zmianami w profilu działalności lub poszerzeniem/rozwojem działalności związanym z pandemią COVID-19. Zmiana kodu PKD nie jest konieczna.

PRIORYTET 2

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Dotyczy pracowników (matki, ojca, opiekuna prawnego), którzy w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. 

PRIORYTET 3

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu lubińskiego.

Przy ocenie wniosku Urząd Pracy będzie brał pod uwagę zawody wskazane w badaniu „Barometr zawodów” Ten dokument zamieszczony m.in. na:  stronie internetowej.

PRIORYTET 4

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;

Dotyczy członków rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania.

PRIORYTET 5

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;

Wnioskodawca powinien wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w ramach CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.
PRIORYTET 6

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;

Wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Dofinansowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych powinno być powiązane z pracą wykonywaną przez osobę objętą wsparciem.

PRIORYTET 7

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Dotyczy pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia 2022r. będą posiadali jako przeważający jeden z poniższych kodów PKD:22.11.Z, 29.10.A, 29.10.B, 29.10.C, 29.10.D, 29.10.E, 29.20.Z, 29.31.Z, 29.32.Z, 30.91.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, lub: 27.11.Z, 27.12.Z, 27.20.Z, 27.40.Z, 27.90.Z, 28.15.Z, o ile prowadzą produkcję dla branży motoryzacyjnej.
Zgodnie z § 3 pkt 5 zasad „określa się limity dofinansowania możliwe do wykorzystania w danym roku kalendarzowym dla poszczególnych pracodawców ze względu na wielkość prowadzonej działalności, tj.:

  • dla firm mikro (do 9 pracowników) – 20 tys. zł,
  • dla firm małych (do 49 pracowników) – 40 tys. zł,
  • dla firm średnich (od 50 do 250 pracowników) – 50 tys. zł,
  • dla firm dużych (powyżej 250 pracowników) – 60 tys. zł.”.

oraz z § 5 pkt 7 „finansowane kształcenie ustawiczne rozpocznie się w ciągu 90 dni od dnia rozpatrzenia wniosku, jednak nie później niż w danym roku kalendarzowym”.
Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem z KFS powinni złożyć wniosek w terminie naboru wniosków tj. 21.02.2022 r. – 04.03.2022 r. osobiście w sekretariacie urzędu pok. 10 w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą.

Konieczne wnioski, załączniki są dostępne na: stronie internetowej PUP w Lubinie.