Podsumowujemy wieloletni projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin”. Oficjalnie zakończył się on 31 października i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ponad 10 lat temu, a dokładnie we wrześniu 2010 roku wystartował projekt unijny, którego zadaniem było przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu.  W 20 miejscowościach Gminy Lubin, czyli aż w 2/3 miejscowości, wybudowano lekkie maszty radiowe. Zamontowano  na nich urządzenia umożliwiające bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu, czyli bezpieczne nadajniki niewielkiej mocy, mające znikomy wpływ na środowisko.

Uczestników projektu, których w unijnym żargonie nazywa się beneficjentami, wybierano z następujących grup:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych
  • uczące się dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych)
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem równoważnym
  • rodziny zastępcze
W 20 miejscowościach Gminy Lubin, wybudowano lekkie maszty radiowe. Zamontowano na nich bezpieczne nadajniki niewielkiej mocy, mające znikomy wpływ na środowisko.

W 20 miejscowościach Gminy Lubin, wybudowano lekkie maszty radiowe. Zamontowano na nich bezpieczne nadajniki niewielkiej mocy, mające znikomy wpływ na środowisko.

Oprócz montażu masztów  i nadajników kupiono 120 zestawów komputerowych  z niezbędnym oprogramowaniem. Uczestnikami programu  zostało 100 mieszkańców gminy i 19 gminnych jednostek organizacyjnych takich jak biblioteki, świetlice, szkoły. Wszystkim przekazano zestawy komputerowe i rozpoczęła się emisja sygnału internetu.

W całym projekcie przeszkolono  230 osób w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu. Uczestnicy szkoleń uzyskali podstawową wiedzę niezbędną do korzystania z komputera i nowoczesnych technologii informacyjnych.

W 2014 roku do tej grupy beneficjentów, za zgodą dotacjodawcy, dołączyło 9 osób, które w początkowej fazie projektu, ze względów technicznych nie mogły odbierać sygnału Internetu na swoich posesjach. Zakupiono także  dla nich dodatkowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem i dostarczono sygnał internetowy inną technologią.

Projekt zakładał, że przez pięć lat jest finansowany z zewnętrznych środków, a potem przez kolejne pięć lat obciąża już budżet Gminy Lubin. Tak więc w październiku 2015 roku zakończyło się współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pozyskana dotacja wyniosła 2 472 854,59 zł z czego z Unii Europejskiej 2 101 926,40 zł natomiast z budżetu państwa 370 928,19 zł.

Przez kolejnych pięć lat, czyli do października tego roku gmina miała obowiązek zachować tzw. „trwałość projektu” czyli utrzymać wszystkie działania projektowe i ponosić z tego tytułu koszty. Rocznie pochłaniało to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W ciągu 10 lat w projekcie brało udział 179 indywidualnych odbiorców, z którymi zawierano  umowy użyczenia. Faktycznie jednak beneficjentów było znacznie więcej bowiem z komputerów i Internetu korzystały całe współzamieszkujące rodziny.

 – Tak długi okres realizacji tego programu z pewnością przyczynił się do osiągnięcia celu głównego projektu, czyli rzeczywistemu i skutecznemu przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Lubin – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – Dzięki rozwojowi technologii wszyscy mamy teraz większą szansę na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Realizacja projektu już się zakończyła, jednak ze względów na sytuację epidemiczną w kraju i nauczanie zdalne w szkołach, wójt podjął decyzję o wydłużeniu o kolejny miesiąc emisji sygnału Internetu dla wszystkich beneficjentów tego  projektu.