Okresowa ocena jakości wodyZgodnie z ustawą i rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zobligowana do sporządzania okresowych ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analizując sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody w I półroczu 2020 roku w Gminie Lubin,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie  uznał, że w okresie tym woda była przydatna do spożycia przez ludzi.

Na terenie Gminy Lubin funkcjonuje 10 wodociągów sieciowych zaopatrujących  ludność w wodę do spożycia. W pierwszym półroczu tego roku pobrano z nich 18 próbek do badań mikrobiologicznych i 18 próbek do badań fizykochemicznych.  Ponadto PPIS w Lubinie nadzorował prowadzenie przez zarządców wodociągów wewnętrznych kontroli jakości. Łączna liczba tych wewnętrznych próbek wynosiła 156.

Spośród wszystkich badanych próbek zakwestionowano dwie ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu w wodociągu Obora oraz Siedlce, a także dwie próbki  ze względu na pojedyncze przekroczenie parametru fizykochemicznego – zapachu w wodociągu Niemstów i mętności w wodociągu Pieszków. Wszystkie stwierdzone przekroczenia występowały krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.  W przypadku każdego z nich zarządzający wodociągami podejmował  działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości a poprawę jakości wody potwierdzano prawidłowymi wynikami badań.

Po analizie wszystkich wyników badań wody PPIS w Lubinie stwierdza, że w I półroczu 2020r. woda na ternie Gminy Lubin była przydatna do spożycia przez ludzi. W załączeniu  pismo PPIS w Lubinie.
(SR)

Okresowa ocena jakości wody I półrocze (PDF 753 KB)