Analizując sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody w 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie stwierdza, że woda była przydatna do spożycia przez ludzi. Kilka przypadków pojedynczych przekroczeń parametrów uznano za krótkotrwałe i incydentalne, nie stanowiące istotnego zagrożenia dla zdrowia.

Na terenie Gminy Lubin funkcjonuje 10 wodociągów sieciowych. W ramach prowadzonego przez PPIS nadzoru w roku 2020 pobrano z nich 40 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 39 próbek do badań fizykochemicznych. Powiatowy Inspektor nadzorował także prowadzenie wewnętrznych badań przez zarządców wodociągów i było to w sumie ponad 320 próbek.

Spośród wszystkich pobranych próbek zakwestionowano pięć z nich ze względu na pojedyncze przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, a także kilka próbek ze względu na ponadnormatywną zawartość mętności, manganu i żelaza.  Wszystkie te przekroczenia występowały incydentalnie i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla ludzi. W przypadku każdego przekroczenia zarządcy wodociągów podejmowali działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano prawidłowymi wynikami badań. W 2020 roku nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Po analizie wszystkich wyników badań wody PPIS w Lubinie stwierdza, że w 2020 roku woda na terenie Gminy Lubin była przydatna do spożycia przez ludzi.

Okresowa ocena jakości wody (PDF 1,1 MB)