Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie opublikował okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Stwierdzono, że w zakresie wymaganych do badania parametrów a także w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych, woda na terenie gminy Lubin spełniała wymagania określone przez ministra zdrowia i w roku 2022 była przydatna do spożycia przez ludzi.  

Na terenie gminy Lubin funkcjonuje 10 wodociągów sieciowych zaopatrujących ludność w wodę do spożycia, tj. Pieszków, Niemstów, Siedlce, Składowice, Karczowiska, Lisiec, Obora, Bolanów, Energetyka i Gola.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lubin ze stałych punktów zgodności pobrano ogółem 98 próbek wody, tj.

  • 49 próbek wody do badań mikrobiologicznych
  • 49 próbek wody do badań fizykochemicznych

Ponadto PPIS w Lubinie nadzorował prowadzenie przez zarządców wodociągów z terenu gminy Lubin wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Liczba raportowanych próbek wody pobranych na terenie gminy Lubin przez tych zarządców wynosiła w 2022 roku łącznie:

  • 159 próbek wody zbadanych pod względem mikrobiologicznym
  • 174 próbki wody zbadane pod względem fizykochemicznym

Spośród wszystkich pobranych próbek zakwestionowano sześć ze względu na pojedyncze przekroczenia wartości parametrycznych parametrów biologicznych, a także kilka próbek ze względu na przekroczenia wartości parametrycznych parametrów fizykochemicznych. Po przeprowadzeniu skutecznych działań naprawczych jakość wody była zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. Wszystkie stwierdzone przekroczenia występowały krótkotrwale i incydentalnie oraz nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W każdym przypadku zarządcy podejmowali natychmiastowe i skuteczne działania naprawcze.

Pismo w sprawie okresowej oceny wraz z uzasadnieniem jest do wglądu w referacie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3.