Przypominamy o obowiązku złożenia do końca października 2021 r. oświadczeń za III kwartał 2021 r. w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obejmuje zatem jedynie nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria, tj. nieruchomości:

  • o powierzchni powyżej 3500 m2;
  • których więcej niż 70% powierzchni zostało wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej;
  • znajdujących się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód, urzędy morskie oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanym wzorem w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Oświadczenia należy przesyłać wybierając jedną z trzech możliwości:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin),
  • złożyć osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu (pokój nr 3),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. ePUAP).

Kto jest zobowiązany do uiszczania opłat, złożenia oświadczenia

W myśl art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia powyższej opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

Stan uszczelnionej powierzchni Stawka
Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem  0,50 zł
za 1 m2na 1 rok
Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności:
· do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem
0,30 zł
za 1 m2na 1 rok
· od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych
trwale związanych z gruntem
0,15 zł
za 1 m2na 1 rok
· powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem
0,05 zł
za 1 m2na 1 rok

 

Wójt Gminy Lubin w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy Lubin lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubin, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 76/84-03-178.

Oswiadczenie-

Oswiadczenie wersja edytowalna

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji