sesja Rady Gminy 25 marcaZwiększenie dochodów o ponad 444 tysiące złotych oraz wydatków o ponad 700 tysięcy – to najważniejsze zmiany budżetowe, których dokonali radni na ostatniej sesji Rady Gminy. Wiążą się one także z realizacją nowego ważnego projektu, który będzie realizowany z korzyścią dla najmłodszych mieszkańców – to „Przedszkole możliwości w gminie Lubin”.

Dokonane zmiany budżetowe zwiększyły dochody bieżące o kwotę 444.375,42 zł. Mają związek z ujęciem w planie dochodów środków z rozliczeń z lat biegłych, zwrotów udzielonych w roku 2023 dotacji, uzyskanych kar umownych oraz środków z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”. Przesunięto również 290.000 zł w planie dochodów z podatku od nieruchomości, co wiąże się ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów od osób prawnych i zwiększeniem od osób fizycznych.

sesja Rady Gminy 25 marcaNajistotniejszą zmianą było wprowadzenie dotacji na projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn. „Przedszkole możliwości w gminie Lubin”. Całkowita wartość projektu to 880 575,00 zł w tym dofinansowanie łączne 704 460,00 zł:

  • z UE – 616 402,50 zł
  • z budżetu państwa –  88 057,50 zł
  • środki własne – 176 115,00 zł

Z projektu będzie mogło skorzystać 211 dzieci. Prowadzone będą zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych i przyszłości, edukacji ekologicznej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej (wspierającej zdrowie psychiczne dzieci) oraz zajęcia sesja Rady Gminy 25 marcaruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Przewidziano także terapię zaburzeń motoryki małej, nabycie i rozwój umiejętności z zakresu STEAM (robotyka) i kodowania, rozwój umiejętności matematycznych, a także zdolności do koncentracji oraz kontrolowania złości i agresji. Przewiduje się łącznie ok. 5 tysięcy godzin zajęć dodatkowych. Ponadto projekt obejmuje szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz wyjazdy edukacyjne dla dzieci. Projekt realizowany będzie przez 28 miesięcy  w latach 2024 – 2028.

Natomiast wydatki bieżące radni zwiększyli o kwotę 708.397,70 zł. Oprócz nowego projektu przedszkolnego  zwiększono m.in. o 40.000 zł dotację dla OKGL w związku z przekazaniem do eksploatacji nowego obiektu -świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim oraz  przekazano dodatkowe 8.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP. To pieniądze na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie radni byli zobligowani do waloryzacji wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ochotników.  Taka waloryzacja musi być dokonywania co dwa lata, nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez ZUS i ekwiwalent nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu jednostki OP lub gotowości do wyjazdu.