Na najbliższy poniedziałek zwołano po raz 24 w tej kadencji obrady radnych. Ze względu na duże zagrożenie zarażenia koronawirusem i wprowadzone obostrzenia, po raz pierwszy w Gminie Lubin radni będą obradować zdalnie. Zarówno dyskusje jak i głosowania przeprowadzone będą z wykorzystaniem systemów informatycznych. Nie zmieni się jednak to, że transmisja z obrad będzie dostępna zarówno w trakcie sesji, jak i po jej zakończeniu w formie retransmisji. Poniżej cały proponowany porządek obrad.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 30 listopada 2020 r., na godz. 15:30 zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Szczegóły techniczne zostaną z Państwem ustalone indywidualnie przez uprawnionego pracownika Biura Rady Gminy Lubin.

Wiceprzewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał załączone są do niniejszego zawiadomienia.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 listopada 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 /proj. nr 245/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania /proj. nr 250/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin /proj. nr 248/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn.: Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów” /proj. nr 249/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 251/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 252/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Olek