Na 37. sesji obradowali radni gminy LubinZgodnie z art. 21 ust. 1, ust 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do realizacji określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy i corocznie przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Poniżej publikujemy zatwierdzone przez radę plany pracy na rok bieżący.

 

KOMISJA REWIZYJNA

I kwartał:  Prace nad  planem  pracy komisji na rok 2022;  Opracowanie planu pracy komisji na rok 2022,  Rozpatrzenie spraw bieżących.

II kwartał: .Analiza: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2021 r, rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego  za rok 2021, Informacji o stanie mienia Gminy Lubin za rok 2021; Rozpatrzenie spraw bieżących

III kwartał :Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.,  Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lubin; Rozpatrzenie spraw bieżących.

IV kwartał: Analiza projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2023 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową; Prace nad  planem pracy komisji na rok 2023; Rozpatrzenie spraw bieżących

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

I kwartał: Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022;Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał;  Rozpatrywanie spraw bieżących.

II kwartał: Analiza  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2021 r; Analiza rocznych sprawozdań z wykonania planu  finansowego  za rok 2021; analiza Informacji o stanie mienia Gminy Lubin za rok 2021; zapoznanie się ze Sprawozdaniem Finansowym Gminy Lubin za 2021 r.; Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał;  Rozpatrywanie spraw bieżących

III kwartał: Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.;  Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin; Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał; Rozpatrywanie spraw bieżących

IV kwartał: Opiniowanie projektu budżetu na 2023 r.; Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej przedłożonego wraz z projektem budżetu na rok 2023; Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał; Rozpatrywanie spraw bieżących

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

I kwartał: Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022;Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał;  Rozpatrywanie spraw bieżących.

II kwartał: Analiza  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2021 r; Analiza rocznych sprawozdań z wykonania planu  finansowego  za rok 2021; analiza Informacji o stanie mienia Gminy Lubin za rok 2021; zapoznanie się ze Sprawozdaniem Finansowym Gminy Lubin za 2021 r.; Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał;  Rozpatrywanie spraw bieżących

III kwartał: Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.;  Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin; Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał; Rozpatrywanie spraw bieżących

IV kwartał: Opiniowanie projektu budżetu na 2023 r.; Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej przedłożonego wraz z projektem budżetu na rok 2023; Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał; Rozpatrywanie spraw bieżących

KOMISJA STATUTOWA

I kwartał: Omówienie planu pracy na rok 2022;sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi komisji problemami.

II kwartał: Analiza Statutu Gminy Lubin związana z pracami nad projektem nowego Statutu;  Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi komisji problemami.

III kwartał: Konsultacje z radcą prawnym w sprawie zgodności  projektu  nowego Statutu Gminy Lubin z obowiązującymi przepisami prawa; .Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi komisji problemami.

IV kwartał:  .Analiza projektu Statutu Gminy Lubin po uwzględnieniu wprowadzonych zmian; Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożonego wraz z projektem budżetu na rok 2023; Opracowanie planu pracy na 2023 rok;  Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi komisji problemami

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY

I kwartał: Opracowanie planów pracy komisji na rok 2022;  Zapoznanie się ze sprawozdaniem ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 r.; Opiniowanie wniosków i projektów uchwał dotyczących przyznania dotacji na remont zabytków Gminy Lubin; Podsumowanie prowadzenia Akademii Senioralnej za 2021 r.; Sprawy bieżące.

II kwartał: Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni;  Informacja dyrektorów szkół nt. realizacji obowiązku szkolnego oraz informacja o realizacji obowiązku nauki;  Sprawy bieżące.

III kwartał: Ocena przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2022/2023; Ocena warunków realizacji wychowania przedszkolnego w kontekście zapewnienia miejsc dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach  podstawowych; Sprawy bieżące.

IV kwartał: Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Gminy Lubin w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubin, w tym analiza kosztów związanych z realizacją Porozumienia Międzygminnego; Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubin w roku szkolnym 2021/2022; Analiza projektu budżetu Rady Gminy Lubin na rok 2023;  Opracowanie wniosków i propozycji do Komisji Budżetu i Finansów Rady  Gminy Lubin na rok 2023; Sprawy bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I SPORTU

I kwartał: Opracowanie planów pracy komisji na rok 2022; Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na terenie Gminy Lubin; Omówienie działalności gminnych klubów sportowych za 2021 r.; Spotkanie z przedstawicielami gminnych klubów sportowych; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Sprawy różne.

II kwartał: Analiza wydatków budżetu gminy na profilaktykę związaną z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Sprawy różne.

III kwartał: Opracowanie wniosków na działalność sportową i ochronę zdrowia do  budżetu Gminy na rok 2023; Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Omówienie działalności komisji za I półrocze roku 2022 oraz spraw związanych z potrzebami dla klubów; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Sprawy różne.

IV kwartał: Analiza kalendarza imprez sportowych; Informacja o rodzajach świadczeń w ośrodkach zdrowia; Podsumowanie prac komisji; Opracowanie wytycznych do planu pracy komisji na 2023 rok; Analiza projektu budżetu Gminy Lubin na 2023 rok; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał;  Sprawy różne.

KOMISJA ROLNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

I kwartał: Rozpatrzenie spraw bieżących;  Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubinie, Izby Rolniczej w Lubinie, Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Lubinie; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał

II kwartał: Zapoznanie się z planem pracy na 2022 rok z zakresu melioracji rowów i przepustów gminnych; Informacja o gospodarce azbestem na terenie gminy Lubin; Wyjazdowe posiedzenie Komisji – lustracja stanu oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubin; Omówienie spraw związanych ze szkodami łowieckimi; Informacja o zieleni (parki gminne) na terenie gminy Lubin; Informacja o przygotowaniu do skupu rzepaku i zbóż; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Rozpatrzenie spraw bieżących.

III kwartał: Informacja o przebiegu akcji żniwnej i skupu zbóż; Przygotowania do Święta Plonów; Odnawialne źródła energii na terenie gminy Lubin; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Rozpatrzenie spraw bieżących.

IV kwartał: Informacja o wykonanych pracach melioracyjnych na terenie gminy Lubin; Opracowanie wniosków do budżetu gminy Lubin na 2023 rok; Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Rozpatrzenie spraw bieżących

KOMISJA ROZWOJU, INWESTYCJI I DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ

I kwartał: Zapoznanie się ze stanem majątku komunalnego Gminy;  Analiza planu inwestycyjno – remontowego na rok 2022; Sprawy bieżące.

II kwartał: . Analiza zaplanowanych inwestycji przez PGKGL na rok 2022;  Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych i powiatowych; posiedzenie wyjazdowe; Sprawy związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego; Informacje z Referatu Inwestycji o postępie prac inwestorsko – remontowych na terenie Gminy Lubin; spotkania z sołtysami, zgłaszanie bieżących spraw dotyczących poszczególnych wiosek. Posiedzenie wyjazdowe; Ocena stanu placów zabaw przy świetlicach wiejskich i na terenach przyszkolnych;  Sprawy bieżące.

III kwartał: Informacja Referatu Infrastruktury o postępie prac remontowo – inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin za pierwsze półrocze 2022 r; Przegląd obiektów oświatowych – planowanie remontów szkół, świetlic, przedszkoli i bibliotek; Analiza zgłoszonych wniosków inwestorskich przez sołectwa i mieszkańców Gminy Lubin; Przegląd obiektów sportowych na terenie gminy Lubin;  Ocena stanu infrastruktury PGKGL (ocena stanu urządzeń w przepompowniach i oczyszczalniach na terenie Gminy Lubin)  Posiedzenie wyjazdowe; Sprawy bieżące.

IV kwartał: Analiza wykonanych prac inwestycyjnych przez PGKGL;  Informacja o działalności komunalnej – koszty utrzymania budynków i lokali komunalnych, ich zbywanie, gospodarka odpadami  komunalnymi itp.; Analiza wykonanych prac inwestycyjnych na terenie gminy Lubin;  Opracowanie wniosków do budżetu na rok 2023; Opracowanie wytycznych do planu pracy komisji na rok 2023; Analiza projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2023; Sprawy różne.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

I kwartał: Przygotowanie i omówienie planu pracy na rok 2022; .Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi Komisji problemami.

II kwartał : Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi Komisji problemami.

III kwartał: Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi Komisji problemami

IV kwartał: .Opiniowanie projektu budżetu na 2023 r.; Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożonego wraz z projektem budżetu na rok 2023; Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi Komisji  problemami.