Rokrocznie uchwalany jest  program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi , który przed przyjęciem tego dokumentu przez Radę Gminy, poddawany jest konsultacjom społecznym. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, współpraca będzie miała zarówno charakter niematerialny, jak i oprze się na wsparciu finansowym.

W ramach wsparcia materialnego planowana kwota na realizację wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w roku 2021 wynosi 1 312 850 zł.

W ramach tej kwoty przewiduje się finansowanie m.in. na:

  1. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego – 189 500 zł
  2. Upowszechnianie edukacyjnej opieki wychowawczej – 180 000 zł
  3. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 29 000 zł
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej – 475 350 zł
  5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – 12 000 zł
  6. Ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia – 10 000 zł
  7. Pomoc społeczną oraz profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym – 17 000 zł
  8. Pozostałe – 400 000 zł

Na realizację  zadań ogłaszane są konkursy ofert, opiniowane przez specjalną komisję powołaną przez wójta.  Komisja przedstawia wójtowi propozycję rozstrzygnięcia konkretnego konkursu, który dokonuje ostatecznego wyboru ofert i podejmuje decyzję o wysokości przyznanej dotacji. Pieniądze są także rozdysponowywane w oparciu o inne  uchwały i ustawy nadrzędne.

Informacja z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za miniony rok publikowana jest corocznie w maju w Biuletynie Informacji Publicznej.