39. sesja Rady Gminy Lubin39. sesja Rady Gminy Lubin miała w programie siedemnaście punktów , w tym przyjęcie 11 uchwał. Przyjęto m.in. trzyletni program wspierania rodziny oraz kilka uchwał w sprawie nadania nowych nazw ulic. Zdecydowano również o dopłaceniu ponad 2 milionów 900 tysięcy złotych do kosztów gospodarki odpadami.

Adresatami przyjętego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubin na lata 2022-2024 są rodziny zamieszkujące teren gminy, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz rodziny wymagające wsparcia ze strony profesjonalnych służb społecznych. Program ma na celu wzmocnienie pozycji rodziny i dziecka, poprzez podejmowanie kompleksowych i zintegrowanych działań, które będą realizowane w ramach lokalnego systemu wsparcia rodziny.

Na wniosek komisji oświaty i kultury, radni dokonali również zmian w uchwale dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Radni dokonali też zmian w uchwale dotyczącej programu opieki nad zwierzętami, które miały na celu doprecyzowanie pojęć oraz w uchwale związanej ze współfinansowaniem remontu drogi powiatowej w Miłoradzicach, które  wynikają z rozliczeń finansowych.  Rada zdecydowała także, że gmina będzie pełnić funkcję inwestora przy remoncie drogi powiatowej w rejonie dwora PKP w Raszówce, o czym więcej napiszemy w kolejnym materiale.

W czterech miejscowościach zdecydowano o nadaniu kolejnych nazw ulic. W Kłopotowie będzie teraz ulica Skowronkowa, w Niemstowie ulica Świerkowa, w Krzeczynie Wielkim – Czereśniowa, a  we wsi Miroszowice – Letnia, Zimowa oraz Rolnicza. Nowe ulice to efekt nowopowstającego budownictwa i konieczności uporządkowania numeracji i nazewnictwa ulic.

W związku z tym, że środki pozyskane z opłat wnoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnym nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania całego systemu, radni podjęli uchwałę o przeznaczeniu na ten cel z budżetu gminy ponad 2 mln 900 tysięcy złotych. Szacowane wydatki mają wynieść prawie 8 mln 200 tysięcy złotych, natomiast dochody około 5 mln 250 tysięcy, stąd konieczność wyrównania różnicy. To efekt rosnących cen transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na które wpływa wzrost cen paliw i surowców energetycznych na rynku oraz zwiększona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.