Przyznanie dotacji na inwestycje wodno-kanalizacyjneWójt Tadeusz Kielan oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Wojciech Dziwiński odebrali promesy będące potwierdzeniem przyznania dotacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dokumenty wręczył marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego podczas spotkania, które odbyło się w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Łączna dotacja przyznana Gminie Lubin na inwestycje wodno-kanalizacyjne wynosi 2 mln 130 tys. zł.
1 mln 751 tys. 508 zł otrzymało Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Raszówce oraz budowę sieci w tej miejscowości.

To jedna z najwyższych na Dolnym Śląsku dotacji przyznanych samorządowym podmiotom komunalnym w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Stanowi ona blisko połowę kosztów, które pochłonie zadanie.
Gmina Lubin otrzymała dotację w wysokości 406 tys. 623 zł,  które wydatkowane będę na  przebudowę przepompowni ścieków w Raszówce i Gogołowicach. W tym przypadku stanowi ona 63,63 proc. kosztów realizacji operacji.

W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe, podczas których wyłonieni zostaną wykonawcy poszczególnych zadań.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ma się zakończyć w ciągu 24 miesięcy, a przebudowa przepompowni do końca bieżącego roku.

Zadania dofinansowane zostały z projektu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.