Smog, dym unoszący się z kominówNasze zdrowie oraz życie od wielu lat narażone jest na wpływ zanieczyszczonego powietrza. Głównym źródłem tego zagrożenia są przede wszystkim paliwa węglowe wykorzystywane w domowych piecach, kotłach i kominkach. Spalanie najgorszej jakości węgla to wysokie zanieczyszczenie powietrza i straty gospodarcze oraz społeczne tym spowodowane. Na Dolnym Śląsku rokrocznie umiera z powodu smogu ok. 3000 osób, a gospodarka traci co najmniej 1,2 mln dni pracy z powodu absencji chorobowej pracowników.

Te dane przypomina Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego  w specjalnym liście skierowanym do dolnoślązaków. Prowadzona od kilku lat przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego polityka antysmogowa celuje przede wszystkim w eliminację przestarzałych instalacji grzewczych, unormowanie rynku paliw stałych oraz edukację mieszkańców w tym zakresie. Dlatego marszałek przesyła informacje przypominającą o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży oraz spalania paliw stałych:

  1. Zakaz sprzedaży miału węglowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 1890, §4), dnia 30 czerwca 2020 roku upływa termin, do kiedy można wprowadzać do obrotu paliwa stałe określone w tabeli nr 6 Rozporządzenia, czyli węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 + 31,5 mm: miał I, miał li, miał Ili). Z dniem 1 lipca 2020 roku zaczną obowiązywać przepisy, które na terenie całego kraju zakazują sprzedaży miału węglowego o zawartości popiołu do 28%, zawartości siarki do 1, 7% i zawartości wilgoci do 24%.

  1. Zakaz sprzedaży węgla brunatnego

Od 1 czerwca 2020 roku na mocy art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660, 1527) obowiązuje także zakaz sprzedaży węgla brunatnego dla instalacji poniżej lMW – czyli w praktyce dla gospodarstw domowych. Należy jednocześnie mieć świadomość, iż niezależnie od w/w przepisu eksploatacja instalacji przeznaczonej do spalania węgla brunatnego wymaga uzyskania pozwolenia właściwego terytorialnie dla danej lokalizacji organu ochrony środowiska, gdyż nie została ona wymieniona w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881).

  1. Zakaz spalania miału węglowego i węgla brunatnego

Od 1 lipca 2018 roku zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Województwa Dolnośląskiego obowiązuje m.in. zakaz spalania węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli paliwa, które mieści się w zakresie zdefiniowanym w/w tabeli nr 6) oraz węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Regulacja ta została podjęta zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. {Dz.U. 20 19 poz. 1396 ze zm.).