Zrobiło się cieplej i tylko w ubiegłym tygodniu w Gminie Lubin już dwukrotnie straż pożarna interweniowała z powodu pożarów spowodowanych wypalaniem trawy. Po okresie zimowym trawy palą się bardzo szybko, bowiem są wysuszone – ogień ogarnia coraz większe połacie powodując zagrożenie dla lasów i okolicznych zabudowań.

Wypalanie trawy w Gorzycy

Wypalanie trawy w Gorzycy

Celowe podpalanie traw stanowi około 70% wszystkich pożarów w tej kategorii. Około 30% pożarów traw powstaje ze względu na przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi.

W ubiegłym tygodniu nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej interweniowały w Gorzycy i w Raszówce, gdzie od wypalanej trawy ogniem zajęły się także drzewa. Strażacy rokrocznie przestrzegają przed tym procederem.

Najczęściej słyszy się, iż to zły nawyk osób dorosłych. Dowodem na tę tezę są coroczne „czarne statystyki”, z których dowiadujemy że ofiarami takich pożarów są głównie starsze osoby, które po podpaleniu trawy nie zdążyły oddalić się na bezpieczną odległość. Należy wiedzieć, że wiatr zmienia swój kierunek, a więc nie sposób określi też kierunku rozprzestrzeniania się pożaru.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

 1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
 2. stanowi poważne zagrożenie dla:
 • osoby wypalającej połacie traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego),
 • organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim jak dżdżownice,
 • popularnych roślin łąkowych.
 1. angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
 2. powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do środowiska naturalnego.

Poniżej przepisy prawne, które zabraniają wypalania praw. Wypalanie pozostałości roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych itp. regulowane jest prawem miejscowym i w wielu przypadkach na terenach miejskich zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) określa:

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563):

 • 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:
  1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (…)
  2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.
 • 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.

Plakat akcji Stop pożarom traw