Głównym celem Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubin z Organizacjami Pozarządowymi jest rozwój zakresu i form współpracy z sektorem pozarządowym w ramach realizacji zadań priorytetowych gminy Lubin wynikających z przepisów prawa, na rzecz społeczności lokalnej oraz budowanie partnerstwa we współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

To dokument przyjmowany przez Radę Gminy, który określa w perspektywie rocznej cele główne i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców.

Współpraca gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi ma charakter zarówno finansowy, jak i pozafinansowy.

Współpraca pozafinansowa ma formę m.in. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, czy też wspierania organizacji pozarządowych, starających się o środki z innych źródeł niż budżet gminy Lubin.

Współpraca finansowa obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert lub inny tryb przewidziany w ustawie, bądź odrębnych przepisach wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

W programie określono priorytetowe zadania publiczne w sferze pożytku publicznego, są to:

 • Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia
 • Integracja, aktywizacja oraz edukowanie osób starszych
 • Działania mające na celu propagowanie działalności organizacji pozarządowych
 • Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego
 • Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
 • Upowszechnianie edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci i młodzieży
 • Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Upowszechnianie kultury fizycznej
 • Działania na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi i regionalnymi również innych państw
 • Poprawianie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i porządku publicznego na terenie gminy
 • Pomocy społecznej oraz profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom społecznym
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
 • Wspieranie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne

Finansowanie zadań przewidzianych w programie, odbywać się będzie w ramach budżetów: gminy Lubin i jednostek podległych, dotyczących roku obowiązywania programu oraz ze źródeł pozabudżetowych pozyskanych przez gminę oraz te jednostki. Planowana kwota na realizację wszystkich zadań przewidzianych programem do realizacji w roku 2022 wynosi około 1 391 500 zł.

W ramach tej kwoty przewiduje się finansowanie m.in. na:

 1. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego – 160 000,00 zł;
 2. Upowszechnianie edukacyjnej opieki wychowawczej – 180 000,00 zł;
 3. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 35 000,00 zł;
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej – 550 000,00 zł;
 5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – 14 500,00 zł;
 6. Ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia – 10 000,00 zł;
 7. Pomoc społeczną oraz profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym – 42 000,00 zł;
 8. Pozostałe – 400 000,00 zł.

Projekt programu na 2022 rok sporządzany był na podstawie programu na 2021 rok z uwzględnieniem:

 1. sprawozdania z realizacji programu za rok 2020 oraz jego oceny ewaluacyjnej;
 2. planowanych obszarów działań realizowanych przez poszczególne Referaty funkcjonujące w Urzędzie Gminy Lubin oraz jednostki podległe Gminie;
 3. uwag do funkcjonującego Programu, w odpowiedzi na mailowe zaproszenie do przekładnia ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań w ramach rozpoczęcia prac nad przygotowaniem projektu programu na 2022 rok;
 4. uwzględnionych uwag i propozycji otrzymanych w wyniku konsultacji projektu programu z organizacjami pozarządowymi.