Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Gmina Lubin ogłasza, iż z dniem 18 maja 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1316/D/CM/WR/2022 z dnia 23.01.2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Lubin, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rodzaje Zadań, na które może być udzielona dotacja Wsparciem objęte będą Zadania dzielące się na:

1. działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • kondensacyjny kocioł gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

2. działania dodatkowe polegające na:

 • wykonaniu instalacji c.o.,
 • wykonaniu instalacji CWU,
 • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA! NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

Kosztem kwalifikowanym jest także:

 • sporządzenie dokumentacji projektowej Zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w § 4 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Lubin.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania:

Wysokość dofinansowania ustalana jest zgodnie z § 4 Regulaminu:

 1. podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
 2. podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
 3. najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie;
 • w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie
  ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin.

Wnioski w formie papierowej należy składać w kancelarii Urzędu Gminy W Lubinie, w szczególności:

przesyłać na adres Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin. Wnioski można również składać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki na ePUAP-ie: /ug-lubin/skrytka

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dnia 18.05.2023 r. do 31.10.2025 r.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników. Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Lubin.

UWAGA – WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.
 • Urząd Gminy w Lubinie informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zadań objętych niniejszym Programem. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Beneficjentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub pod numerami telefonu: 76 840 31 32, 76 840 31 27.

Ogólne wytyczne Programu dostępne są na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu.

Przydatne linki:

Załączniki: