Wójt Gminy Lubin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału społeczeństwa w opracowywanym projekcie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Lubin na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

(AKB)