Gminny ośrodek pomocy społecznej w Lubinie-logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie planuje przystąpić do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

GOPS w Lubinie informuje o warunkach korzystania mieszkańców gminy z programu „Opieka wytchnieniowa” w 2024 roku.

Głównym celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
  3. poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest realizowany w dwóch formach, poprzez:

  • świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” tj. do dnia 16.11.2023r. prosimy osoby zainteresowane o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie ul. Księcia Ludwika I Nr 3 pod nr telefonu: 76-817-18-68 wew. 28 lub 503-769-081  w terminie do dnia 14.11.2023 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia skali zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 r. i do aplikowania o środki finansowe na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: „Opieka wytchnieniowa” dostępne są na stronie internetowej ministerstwa.