W tym roku do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostało 180 osób, w tym cztery kobiety. Zgłosiły się 152 osoby i zdecydowana większość  otrzymała kategorię A. 19 osób określono jako trwale i całkowicie niezdolne do służby wojskowej.

Powiatowe   komisje   lekarskie   wydają   orzeczenia   o   zaliczeniu   do   jednej   z czterech kategorii   zdolności   do   służby   wojskowej   na   podstawie   badań, przeprowadzonych   przez   lekarzy.   Skład   orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację   medyczną.   Jeżeli   zaistnieje   taka   potrzeba,   przewodniczący   komisji lekarskiej   może   skierować   daną   osobę   na   dodatkowe   badania   specjalistyczne   (w  tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby   wojskowej,   po   uprawomocnieniu   się   orzeczenia   powiatowej   komisji   lekarskiej (co następuje   po   14   dniach   od   wydania   orzeczenia)   zostaną   przeniesione   z   urzędu do rezerwy,   co   oznacza,   że   tym   samym   będą   miały   uregulowany   stosunek   do   służby wojskowej.

Osoby   uznane   za   czasowo   niezdolne   do   czynnej   służby   wojskowej   –   kategoria zdolności   ,,B”   nie   przenosi   do   rezerwy.   Osobom   tym   nie   wydaje   się   zaświadczenia o uregulowanym   stosunku   do   służby   wojskowej   do   czasu   poddania   się   ponownym badaniom lekarskimi zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, „D” lub ,,E”.

W roku 2021 kwalifikacja wojskowa obejmowała mężczyzn urodzonych w roku 2002. Z tego rocznika wezwano 88 osób, z czego stawiło się 79. Kategorię A zdolności do czynnej służby wojskowej otrzymało 61 osób, kategorię D – 11 osób, kategorię E-7 osób.

W ubiegłym roku z powodu pandemii nie przeprowadzono kwalifikacji,  dlatego wezwano także młodszy rocznik oraz osoby urodzone wcześniej, które z różnych życiowych powodów obowiązkowej kwalifikacji jeszcze nie przeszły.  Z roczników 1997-2001 wezwania otrzymało 89 mężczyzn, z czego stawiło się 69. Kategorię A zdolności do czynnej służby wojskowej otrzymały 52 osoby, kategorię D – 5 osób, kategorię E-12 osób.

Minister Obrony Narodowej wezwał na kwalifikację także cztery kobiety z naszej gminy z roczników 1997-2001. Stawiły się wszystkie, kategorię A otrzymały 3, kategorię D – 1.  MON może wzywać kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego. Także kobiety które kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat.