Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8, 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwiniowa

Opis inwestycji:
Zakres zadania obejmował budowę drogi o szerokości 5,00 m i długości ok. 350,00 m, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji oraz miejsc odbioru odpadów. Wszystkie nawierzchnie wykonano z kostki betonowej. Wybudowano odwodnienie drogowe obejmujące wpusty uliczne i studnie chłonne oraz oświetlenie, na które składa się 12 słupów z oprawami typu LED. Zakres zadania obejmował także przebudowę przepustu oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość zadania: 814 238,09 zł
Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa: 784 258,09 zł

Termin realizacji:
Data rozpoczęcia: 15.12.2021 r.
Data zakończenia: 19.08.2022 r.