Tego typu programy są opracowane corocznie, przede wszystkim  w oparciu o doświadczenia zebrane podczas realizacji wcześniejszych edycji gminnych programów oraz zgodnie z zało­żeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Jako istotne dokumenty w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym są także corocznie przyjmowane w formie uchwał przez radę Gminy Lubin.

Celem głównym programów jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z zażywania narkotyków, nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Lubin oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Dla potrzeb opracowania tego programu w listopadzie 2019 r. przeprowadzono w gminie  anonimowe badania ankietowe wśród 103 dorosłych mieszkańców gminy oraz 151 uczniów klas 4-8 ze szkół podstawowych. Najistotniejszym zagrożeniem społecznym w oczach dorosłych mieszkańców uważane jest uzależnienie od alkoholu oraz wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy. Najmniejszym zagrożeniem dla społeczności lokalnej jest przestępczość i bezdomność.

Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu epidemię koronawirusa. Nowe zjawiska – nauka i praca zdalna, przebywanie w niewielkiej przestrzeni mieszkań, stres wynikający z obawy o zdrowie i życie oraz o byt materialny spowodowały, że sytuacja pandemii jest dla większości osób sytuacją trudną także psychologicznie, ponieważ dostosowanie się do tej nowej sytuacji wymaga radzenia sobie
z wieloma przykrymi emocjami i codziennymi uciążliwościami. Zjawiska te stanowią dodatkowe wyzwanie dla realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów społecznych.

-W ubiegłym roku na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani wydano prawie 130 tysięcy złotych. Za te pieniądze finansowano m.in.  kampanie edukacyjne, świetlice terapeutyczne i działanie Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego – mówi Agnieszka Hałas z Urzędu Gminy w Lubinie

Gmina zwiększa więc dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udziela rodzinom, w których występują problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzona jest także profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Z badań przeprowadzonych w gminie Lubin w listopadzie 2019 roku wynika, że:

  • 86% dorosłych mieszkańców zna kogoś, kto ma problem uzależnienia od alkoholu,
  •  53% przyznaje, że w gminie są miejsca, gdzie osoby niepełnoletnie mogą kupić alkohol,
  • co trzeci dorosły respondent uważa, że młodzież często lub bardzo często sięga po napoje alkoholowe
  • Znacząca większość uczniów (68%) jest przekonana, że ich rówieśnicy nie mają kontaktu z narkotykami,
  • 6% badanych prezentuje przekonanie, że ich rówieśnicy mają kontakt z narkotykami,
  •  16% uczniów osobiście zna osoby, które zażywają narkotyki,
  • co czwarty  z nich jest przekonany, że takie osoby są także w ich szkole