Wójt Gminy Lubin informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Urząd Gminy zawarł umowę  z Polską Grupą Górniczą w sprawie zakupu paliw stałych. Mieszkańcy będą mogli kupić po preferencyjnych cenach od 0,5 do 1,5 tony węgla w tym roku i  tyle samo w przyszłym roku. Odbiór węgla po cenie 1880,67 brutto będzie możliwy ze składu w miejscowości Rudna.

Zakup preferencyjny dotyczy paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Dokonać go będą mogły osoby spełniające dwa poniższe warunki:

 • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, której przysługuje wypłata dodatku węglowego
 • członek gospodarstwa domowego, w którym nikt nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku bieżącym i co najmniej 3 tony jeżeli wniosek składany będzie w 2023 r.

Proponowany sortyment węgla to: groszek, orzech, kostka, ekogroszek (węgiel nie będzie workowany). Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to:

 • do 1500 kg do 31 grudnia 2022 r.
 • do 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Minimalna ilość zakupionego węgla nie może być mniejsza niż 500 kg.

Gmina będzie sprzedawać  paliwo stałe – węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 1880,67 zł brutto. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu ze składu w miejscowości Rudna do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania jest następująca:

 1. Wnioski o zakup węgla kamiennego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 21 lub 24, Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3, na wzorze:
 • zamieszonym na stronie internetowej Gminy Lubin w zakładce: „Dla mieszkańców – wnioski”
 • wzorze dostępnym w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie,  pokój nr 3; Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3 lub w GOPS
 1. Na wniosku oznaczona zostanie data i godzina wpływu. O kolejności przydziału oczekiwanego przez kupującego sortymentu węgla decydować będzie kolejność składania wniosków.
 2. Wnioski zweryfikowane przez upoważnionego pracownika GOPS przekazane zostaną do referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lubinie
 3. O wyniku weryfikacji wniosku (pozytywnej lub negatywnej), wnioskodawca poinformowany zostanie telefonicznie lub mailem. Jednocześnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, podany zostanie dostępny sortyment węgla, którym dysponuje gmina oraz wskazana należna kwota za jego zakup, przy czym jednorazowo nie można będzie zakupić mniej niż 0,5 tony ww. paliwa stałego.

Wpłaty za zakup węgla należy dokonać na konto bankowe Gminy Lubin o numerze:

44 8669 0001 0311 6863 2000 0001-  tytuł zapłaty winien brzmieć: „zakup węgla na rzecz: imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz adres właściwego gospodarstwa domowego”.

Zastrzega się, iż węgiel typu „ekogroszek” w pierwszej kolejności mogą zakupić gospodarstwa domowe, które w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wskazały, że posiadają kocioł „Ekoprojekt” lub piątej klasy.

Podstawą do odbioru węgla będzie faktura VAT za zakupiony węgiel oraz wydane przez gminę dokumenty wydania paliwa stałego z depozytu.

Węgiel pochodzić będzie z kopalni Polskiej Grupy Górniczej:

 • KWK Piast – Ziemowit- kostka, ekogroszek
 • KWK Mysłowice-Wesoła -orzech
 • KWK ROW (RUCH Marcel) – groszek

Gmina Lubin nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności jakości węgla kamiennego z certyfikatem jakości otrzymanym w chwili odbioru węgla kamiennego ze składu od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu.

Gmina Lubin zawarła umowę na dystrybucję węgla z przedsiębiorstwem: Usługi-Handel „Gol-Trans” Paweł i Zbigniew Dańczak spółka jawna z siedzibą w Rudnej przy ul. Krochmalnej 2, 59-305 Rudna. Z tego punktu mieszkańcy gminy będą mogli odebrać zamówiony węgiel.

WAŻNE!

 • Gmina Lubin nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla ze składu do gospodarstwa domowego.
 • Rodzaj i jakość węgla będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających paliwo stałe do obrotu.
 • Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji na ten temat udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie, pod numerami telefonów: 76 840 31 90 i 76 840 31 88.