Kwotą ponad 119 milionów złotych zamykają się planowane wydatki gminy Lubin w roku 2022. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią koszty oświaty. Ponad połowę wydatków inwestycyjnych pochłonie budowa i remonty dróg.

Planowane na przyszły rok dochody to dokładnie kwota 109 306 016,00 złotych, wydatki to 119 039 267,15 zł. Deficyt wynosi więc 9 733 251,15 zł , ale podobnie jak w roku bieżącym jego pokrycie nie będzie wymagało zaciągnięcia dodatkowego kredytu. Stan zobowiązań na początek roku 2022  zamknie się kwotą 33 954 131,20 złotych.

Na planowane dochody bieżące największy wpływ mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości – stanowią one prawie połowę planowanych środków. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze wpływy to dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – przewidują one wydanie ponad 8,5 mln na modernizację dróg i przebudowę oczyszczalni ścieków w Oborze.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorząd zamierza wydać ponad 26 milionów, co stanowi  prawie 22 proc. wydatków. Najkosztowniejsze z nich to:

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Obora – 4 mln
 • Drogi powiatowe – 4 mln 489 tys.
 • Droga gminna wraz z infrastrukturą w Krzeczynie Wielkim – 2 mln 167
 • Drogi wewnętrzne – 6 mln 216 tys.
 • Rozbudowa szkoły w Niemstowie – 750 tys.
 • Budowa przedszkola i żłobka w Chróstniku 150 tys.
 • Budowa świetlicy w Dąbrowie Górnej 710 tys.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią w budżecie ponad 13 mln zł. Prawie 1,3 mln to wydatki finansowane z funduszy sołeckich.

Wśród wydatków bieżących prawie 26 mln przeznaczonych zostaje na oświatę, a 17 mln na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na działalność Ośrodka Kultury Gminy Lubin  przekazane zostanie 2 mln, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 680 tys.

Budżet uwzględnia także liczne dopłaty i ulgi, z których bezpośrednio korzystają mieszkańcy. To głównie finansowanie usług komunalnych. Gdyby gmina zrezygnowała z takich dopłat i ulg, z kieszeni mieszkańców ubyłoby w sumie ponad 16,5 mln zł, to przede wszystkim :

 • ponad 2 mln 900 tys. zł – dopłata do odbioru odpadów
 • ponad 4 mln – opłata za bezpłatny transport zbiorowy
 • 5 mln 200 tys. zł – dopłata do ceny wody i ścieków
 • 2mln 600 tys. zł – skutki obniżenia podatków lokalnych i zwolnień podatkowych
 • ponad 1 mln 300 tys. – bilety dla uczniów
 • ponad 500 tys. – funkcjonowanie żłobka

Samorząd gminny dopłaci także 118 tysięcy do utrzymania cmentarzy oraz 203 tys. do mieszkań komunalnych.