Sesja Rady Gminy LubinNa ostatniej sesji Rady Gminy Lubin wójt Tadeusz Kielan przedstawiał sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Rozpatrywali go i zatwierdzali później radni. Wszyscy obecni na sesji zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu.

Dochody gminy w 2019

W 2019 roku wpływy dochodów przekroczyły 111 mln 913 tys. zł , co stanowiło 100,46% zakładanego planu. Najistotniejsze dochody własne gminy Lubin to:

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które sięgnęły 29 mln 246 tys. zł,
• podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 23 mln 53 tys. zł,
• opłata eksploatacyjna – 8 mln 901 tys. zł,
• wpływy z dzierżawy w wysokości 4 mln 37 tys. zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 8 mln 731 tys. zł. Dotacje na zadania zlecone wyniosły niemal 5 mln 530 tys. zł, a środki na realizację programu 500+ to 14 mln 534 tys. zł.

Dotacje dla gminy w 2019

W roku 2019 Gmina Lubin dysponowała dotacjami ze środków Unii Europejskiej na realizację następujących zadań:
• „Rozwój umiejętności matematyczno–przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” – 187 tys. zł (zadanie zakończone w roku 2019),
• „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin” – 1 mln. 424 tys. zł (rozliczenie zadania z roku 2018),
• „Krok w stronę Europy” – 122 tys. zł.
Ponadto pozyskano dotacje z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację dwóch zadań majątkowych:
• „Niemstów – Pieszków droga dojazdowa do gruntów rolnych” kwota otrzymana 315 tys. zł, koszt zadania 1 mln zł,
• „Niemstów droga dojazdowa do gruntów rolnych” kwota otrzymana 60 tys. zł, koszt zadania 211 mln zł,
oraz
• dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 177 tys. zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 103051d Miroszowice – Kłopotów (III etap)”.

Wydatki gminy w 2019

Wydatki 2019 roku to kwota 113 mln. 573 tys. zł, co stanowiło 94,52% planowanych środków. Wydatki bieżące wyniosły 94 mln. 219 tys. zł, wydatki majątkowe 19 mln 354 tys. zł i stanowiły one 17% wydatków ogółem. Niemal 1/4 wydanych środków przeznaczona została na oświatę – 26 mln 255 tys. zł. Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej stanowiły 16,4 % wydatków ogółem, a na drogi i komunikację wydano 12,7%. Wydatki na obsługę długu (odsetki) to 0,86% poniesionych w 2019 roku wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych, czyli inwestycje najwięcej wydano na:
• drogi 7 mln 240 tys. zł, w tym drogi wewnętrze 3 mln 659 tys. zł,
• gospodarkę komunalną 7 mln 12 tys. zł, w tym wniesienie wkładu do PGK GL 4 mln 924 tys. zł, rozbudowa oświetlenia 1 mln 51 tys. zł,
• oświata 2 mln 40 tys. zł, w tym rozbudowa szkoły w Szklarach górnych 1 mln. 147 tys. zł, boisko przy SP w Siedlcach 704 tys. zł,
• kulturę 1 mln 834 tys. zł, w tym ponoszono nakłady na remont świetlicy w Gogołowicach, budowę świetlic w Buczynce i Krzeczynie Wielkim.

Rok 2019 zakończył się niższym od planowanego deficytem, który wyniósł 1 mln. 660 tys. zł. Nadwyżka operacyjna liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami wyniosła niecałe 11 mln 273 tys. zł. Przychody i rozchody wykonano zgodnie z założeniami. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na konie 2019 wynosił 35 mln 214 tys. zł. W roku 2019 nie zaciągano nowego długu.