Plakat Spis Powszechny Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Rachmistrzowie wykonywać będą czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Spis przeprowadzony będzie w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2021 r. , a kandydaci na rachmistrzów mogą składać oferty od poniedziałku 1 lutego do wtorku 9 lutego. Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć skończone 18 lat i wykształcenie przynajmniej średnie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Lubinie, pok. nr 3 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: kancelaria@ug.lubin.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urząd Gminy, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

  • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w Urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu;
  • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji można uzyskać w Ogłoszeniu o naborze rachmistrzów oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy w Lubinie – nr tel. 76 840 31 03 lub 76 840 31 44.

Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest wypełnić Formularz-ofertę kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021