Tablica informacyjna na tle oczyszczalni ścieków w Raszówce.Podpisana została umowa i przekazano właśnie plac budowy pod jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Gminie Lubin – przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Raszówce. Koszt zadania wyniesie ponad 4 mln zł, z czego prawie dwa miliony pochodzą z pozyskanych środków zewnętrznych.

Raszówka, Karczowiska, Gorzelin, Raszowa, Raszowa Mała, Miłoradzice, Miłosna, i Gogołowice – to miejscowości, z których ścieki trafiają do oczyszczalni w Raszówce. Od wielu lat pracowała ona na granicy swoich możliwości. Nie zabezpieczała w sposób należyty potrzeb obecnych mieszkańców, nie mówiąc o nowych, którzy chcieliby w tej części gminy zamieszkać. Stan techniczny urządzeń wymagał pilnych prac modernizacyjnych.

Procedury związane z przygotowaniem projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni okazały się skomplikowane i czasochłonne.

Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Raszówce.

Prezes Wojciech Dziwiński (z lewej) na początku listopada podpisał umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Raszówce.

– W związku z zamiarem rozpoczęcia rozbudowy oczyszczalni oraz nowelizacją Ustawy Prawo wodne i przekazaniem kompetencji w zakresie wydania decyzji wodoprawnych do Wód Polskich, we wrześniu 2017 roku, jeszcze jako GZUKiM, wystąpiliśmy o wydanie nowego pozwolenia. Otrzymaliśmy je od Wód Polskich w maju 2019 roku. W związku z przedłużającą się procedurą, w sierpniu 2018 roku czyli przed otrzymaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, zleciliśmy wykonanie projektu. Ostatecznie pozwolenie na budowę uzyskaliśmy 30 sierpnia 2019 roku. Dwa tygodnie później, we wrześniu 2019 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania. Zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w czerwcu 2020 r. Już w sierpniu 2020 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji. Wpłynęła tylko jedna oferta w wysokości 5 mln 930 tys. zł, co znacznie przekraczało szacowane przez nas koszty wykonania zamówienia. W związku z tym podjąłem decyzję o powtórzeniu przetargu. W wyniku kolejnego postępowania przeprowadzonego we wrześniu 2020 roku wyłoniono wykonawcę i 6 listopada 2020 podpisaliśmy umowę. Koszt realizacji inwestycji wyniesie netto 4 mln 208 tys. 700 zł – mówi Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Pierwszy sprzęt w postaci kontenerów trafił już na plac budowy.

Pierwszy sprzęt w postaci kontenerów trafił już na plac budowy.

Uzyskane dofinansowanie wynosi 1 mln 751 tys. 508 zł.  To jedna z najwyższych na Dolnym Śląsku dotacji przyznanych samorządowym podmiotom komunalnym w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 2020 r.

– Będzie to największa gminna inwestycja, nie tylko w skali roku, ale ostatnich kilku lat i jednocześnie jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców. Parametry zakładane w projekcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni uwzględniają intensywny rozwój gminy, z jakim mamy do czynienia od kilku lat – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Dofinansowanie pochodzi z Programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 2020 r.  poddziałanie „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oczyszczalnia ścieków w Raszówce.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w przeprowadzona zostanie dwuetapowo.

Etap I obejmujący przebudowę węzła oczyszczania mechanicznego oraz remont reaktora SUPERBOSS:

  • wykonanie nowego punktu zlewnego, wyposażonego w sito spiralne,
  • wykonanie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych oraz remont zbiornika retencyjnego,
  • renowacja istniejącego zbiornika pompowni ścieków wraz z wymianą pomp,
  • zabudowa sita pionowego na rurociągu dopływowym do oczyszczalni,
  • prace instalacyjne w zakresie m.in. rurociągu dopływowego ścieków, przelewu burzowego,
  • renowacja istniejącego zbiornika reaktora SUPERBOSS wraz z wymianą urządzeń i armatury, wymianą dmuchaw,
  • przebudowa poletek osadowych,
  • remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym,
  • prace w zakresie zagospodarowania terenu, oświetlenia, dróg dojazdowych,

Etap II polegać będzie na budowie nowego reaktora biologicznego oczyszczania ścieków wraz z budową nowego osadnika wtórnego, instalacją piaskownika na dopływie ścieków oraz instalacją wody technologicznej.

Planowana inwestycja pozwoli dostosować istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, jak również zapewni wymagane parametry ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska, jak również względów ekonomicznych, np. poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej urządzeń. Zmniejsza się również ryzyko awarii urządzeń oczyszczalni, które obecnie są wyeksploatowane. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 18 miesięcy.