Sesje absolutoryjnaNa 17 sierpnia zwołano sesję, podczas której Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin przedstawi raport o stanie gminy za rok 2019.Po dyskusji na tym raportem radni będą głosować w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Bardzo ważnym punktem obrad będzie także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły oraz sprawozdania z wykonania budżetu roku 2019. Głosowania te zwieńczy uchwała w sprawie udzielenia Tadeuszowi Kielanowi absolutorium. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Lubin uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 17 sierpnia 2020 r., na godz. 15:30 zwołuję XXI sesję Rady Gminy Lubin.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej pok. nr 114 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 lipca 2020 r.
 3. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 214/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin – /proj. nr 215/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019.
 6. Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Lubin za rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin wotum zaufania /proj. nr 211/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2019 /proj. nr 212/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2019 /proj. nr 213/- inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski