W gminie Lubin jest 31 sołectw, na których czele stoją sołtysi wspierani przez rady sołeckie. Codziennie angażują się w życie wsi, pomagają mieszkańcom i dbają o coraz lepsze warunki i  komfort mieszkania na wsi. Do ich zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, inspirowanie działań o charakterze lokalnym. Kolejno przedstawiamy ich sylwetki i tym razem zapraszamy do Gorzycy.

Jan Olejnik jest sołtysem Gorzycy od 2010 r. Jako emeryt spędza czas aktywnie, lubi jeździć rowerem i uczestniczyć w wycieczkach objazdowych. Ma żonę i dwójkę dzieci oraz trójkę wnucząt. Mieszka w Gorzycy od urodzenia i z dumą obserwuje jak miejscowość rozwija się.

 – Zawsze jestem otwarty na rozmowy z mieszkańcami o potrzebach wsi, ponieważ zależy mi, aby każdy czuł się tutaj dobrze i wiedział, że jestem tu dla niego. Zainicjowałem wiele projektów związanych z poprawą bytu mieszkańców m.in. wykonanie dróg i oświetlenia na osiedlu w kierunku Ogrodzisko, budowę placu sportowo-rekreacyjnego, cztery drogi wewnętrzne, oświetlenie w kierunku ulicy Akacjowej, jak również dogęszczenie oświetlenia w całej miejscowości Gorzyca oraz zamontowanie 14 lamp ekologicznych. Ważną inwestycją z punktu widzenia komfortu użytkowników była przebudowa i modernizacja dwóch przepompowni ścieków. W chwili obecnej na osiedlu przy granicy z Krzeczynem Wielkim trwa przebudowa drogi gminnej. Istotny punkt, zwłaszcza w dobie pandemii to doprowadzenie linii światłowodowej do naszej miejscowości, co właśnie następuje. Ale te wszystkie działania to efekt doskonałej współpracy z Urzędem Gminy, a tu na miejscu
z radą sołecką, parafialną oraz OSP Gorzyca. Rokrocznie przeznaczane są środki z funduszu sołeckiego na inicjatywy podejmowane wspólnie. Doceniam współpracę z sołtysami sąsiednich miejscowości, czyli  Andrzejem Niedźwieckim z Krzeczyna Małego oraz Jerzym Tadlą z Krzeczyna Wielkiego. Dla mieszkańców naszych sołectw zostały zorganizowane wycieczki do Pragi, Drezna, Gniezna i Torunia.

Jakie są potrzeby miejscowości Gorzyca?

– Najważniejszą inwestycją jest remont drogi powiatowej przebiegającej przez Gorzycę. Widzę, w jakim stanie jest ta droga i nad tym ubolewam. Natomiast decyzyjność jest po stronie Starostwa Powiatowego w Lubinie. Gmina jest gotowa do współfinansowania w tym zakresie, lecz nie jest zarządcą drogi. Ważne również są prace melioracyjne na rzece Baczynie, która płynie przez Gorzycę oraz rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej pod potrzeby nowych inwestycji budowlanych. Wierzę, że powrócimy, chociaż w części, do czasów sprzed pandemii i będą ponownie organizowane przez sołectwo imprezy kulturalno-integracyjne tj. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dożynki, Piknik Rodzinno-Strażacki.

Gorzyca z lotu ptaka

Gorzyca z lotu ptaka