Janina Mucha, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Lubin,  na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Lokalnych Rad Seniorów organizowanym we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Dolny Śląsk był kolejnym z województw, w którym przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, spotkał się z Lokalnymi Radami Seniorów. W spotkaniu, które odbyło się sali sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu uczestniczyło 62 przedstawicieli dolnośląskich rad.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, Sylwia Boratyńska z departamentu polityki senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Danuta Zawilla z-ca dyrektora wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. polityki senioralnej.

Podczas spotkania  przedstawione zostały działania ministerstwa oraz wojewody na rzecz osób starszych. Omówiono także strategię rozwoju usług społecznych oraz politykę publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), a także zasady tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Dyskutowano ponadto o funkcjonowaniu i potrzebach samych rad senioralnych.