Na ostatniej sesji Rada Gminy Lubin podjęła decyzje o stawkach podatku rolnego i podatku od nieruchomości na przyszły rok. W przypadku podatku rolnego jego wysokość jest uzależniona od komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z kolei kwestie podatku od nieruchomości reguluje obwieszczenie Ministra Finansów.

Podstawą do obliczania podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających  kwartał  przed nowym rokiem podatkowym. Prezes GUS ogłosił w październiku, ze ta stawka wynosi 61,48 zł za decytonę, w ubiegłym roku było to 58,55 zł za 1 dt.

Rady Gmin są jednak uprawnione do obniżania tych cen skupu, które są podstawą do wyliczenia podatku. Na wniosek wójta zdecydowano więc, że w gminie Lubin ta podstawa będzie wynosić 47,00 zł. W praktyce oznacza to, że trzeci rok z rzędu wysokość podstawy obliczania podatku jest na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę inflację, podatek rolny stanowi dla rolników mniejsze obciążenie finansowe.

Radni podjęli także decyzję w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Minister Finansów zwaloryzował w obwieszczeniu maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2021 w stosunku do I półroczna 2020 wyniósł 103,6, co oznacza wzrost cen o 3,6 proc.

Zgodnie z obwieszeniem ministra, w przyszłym roku stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy wzrosną do 1,03 zł od m2 powierzchni oraz do 5,17 zł od 1 ha za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

W przypadku gruntów pozostałych, czyli głównie tych na których znajdują się budynki mieszkalne, w tym gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, zastosowano stawkę 0,47 zł od m2 powierzchni. Oznacza to utrzymanie wysokości podatku na tegorocznym poziomie.

Przypomnieć należy również, iż zgodnie z uchwałą rady Gminy Lubin z 2015 roku, zwolnione z podatku od nieruchomości są  budynki mieszkalne, budynki pozostałe  oraz budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Kwota  tej ulgi, tylko  w ubiegłym roku, osiągnęła poziom ponad 1 miliona 367 tysięcy złotych.  W ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku, w kieszeniach mieszkańców gminy Lubin, pozostało z tego tytułu ponad 1 milion 115 tysięcy złotych.