Uchwała nr XXVII/271/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.

Uchwała XXVII.271.2021 Studium