Przypominamy o możliwości złożenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lubin. Stypendia według nowych obowiązujących zasad przyznawane są jednorazowo, czyli jeden raz w trakcie roku kalendarzowego.

Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lubin dla uczniów należy składać w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3 w terminie do 31 sierpnia każdego roku, w którym uzyskane zostały  osiągnięcia przewidziane w regulaminie przyznawania  stypendiów.

Od bieżącego roku o stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w trakcie całego roku szkolnego/akademickiego ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Lubin bez względu na miejsce zamieszkania oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych uczący się poza gminą Lubin oraz studenci lub absolwenci studiów wyższych I i II stopnia oraz studenci lub absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium dostępne są na stronie: http://bip.ug.lubin.pl/5928 lub pod numerem telefonu 76/8403125.