Rada Gminy Lubin uchwaliła nowe zasady w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów uczniom oraz studentom. Najistotniejsze zmiany dotyczą jednokrotności przyznawania stypendiów w trakcie roku, terminu składania wniosków oraz wysokości średniej ocen.

Stypendia przyznawane są jednorazowo, czyli jeden raz w trakcie roku kalendarzowego, natomiast wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lubin dla uczniów należy składać w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3 w terminie do 31 sierpnia każdego roku, w którym uzyskane zostały  osiągnięcia przewidziane w regulaminie przyznawania  stypendiów.

Należy podkreślić, że przyjęcie nowych uchwał w tym zakresie gwarantuje kontynuację liczącego ponad 20 lat systemu wsparcia stypendialnego dla uzdolnionych uczniów i studentów w Gminie Lubin. Ustanowione uchwałą nr XXXVIII/464/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia  2002 r. zasady przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin (z późn. zm.), były jednymi z pierwszych systemowych rozwiązań wprowadzonych przez samorząd w zakresie wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy.

O stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen)  mogą ubiegać się studenci lub absolwenci studiów wyższych I i II stopnia oraz studenci lub absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może uzyskać student lub absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem gminy Lubin;
 2. uzyskał średnią ocen na koniec roku akademickiego – co najmniej 4,7;
 3. uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot nie jest objęty egzaminem) i nie przystępował do zaliczeń i egzaminów poprawkowych;
 4. jest studentem lub absolwentem studiów wyższych I lub II stopnia, bądź studentem lub absolwentem jednolitych studiów magisterskich do ukończenia 26 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe może uzyskać student lub absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem gminy Lubin;
 2. jest studentem studiów lub absolwentem wyższych stacjonarnych lub niestacjonarnych do ukończenia 26 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców;
 3. indywidualnie lub grupowo uzyskał tytuł laureata w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub został finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej ten przewidywał eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko o jedno stypendium.

Zmiany w regulaminie przyznawania stypendium dla uczniów mają podobny charakter jak stypendia dla studentów. Stypendium ma jednorazowy charakter i dotyczy wyników uzyskanych  w roku szkolnym, za który składany jest wniosek. Dodatkowo zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w oparciu  o przyjęty uchwałą Nr XXVII/261/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, programem stypendialnym objęte zostały oprócz uczniów szkół średnich również uczniowie szkół podstawowych. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określił nowe, szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb udzielania stypendium wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz w szkołach ponadpodstawowych i średnich zlokalizowanych poza gminą.

Od bieżącego roku o stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w trakcie całego roku szkolnego ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Lubin bez względu na miejsce zamieszkania oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych uczący się poza gminą Lubin.

Stypendium wójta dedykowane jest wybitnym uczniom szkól podstawowych i stanowi szczególną formę  gratyfikacji szczególnie uzdolnionej młodzieży ze szkół podstawowych, gdyż  najzdolniejsze dzieci, za bardzo dobre wyniki w nauce  uzyskują również stypendia przyznawane przez dyrektorów tych jednostek.

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów/absolwentów:

 1. Szkół podstawowych:
 • w klasie IV-VI uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,9;
 • w klasie VII-VIII uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,8;
 • uzyskać wzorową ocenę z zachowania.
 1. Szkół ponadpodstawowych i średnich
 • być mieszkańcem gminy Lubin;
 • uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,1;
 • uzyskać wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania – dotyczy tylko uczniów/absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów/absolwentów:

 1. Szkół podstawowych:
 • być uczniem klasy IV-VIII;
 • indywidualnie lub grupowo uzyskać tytuł laureata w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub zostać finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej przewiduje eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.
 1. Szkół ponadpodstawowych i średnich
 • być mieszkańcem gminy Lubin;
 • być uczniem szkoły ponadpodstawowej lub policealnej realizującym zajęcia w systemie dziennym;
 • indywidualnie lub grupowo uzyskać tytuł laureata, w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub zostać finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej przewiduje eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.